Member :Login | Register |Forget Pwd?
ข่าว& กิจกรรม
 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
 
24-01-2011
 
 
     

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2531  เริ่มต้นมีการร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ  จาก 3 ฝ่าย คือ ไทย ญี่ปุ่น และใต้หวัน   โดยไทยเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของวัตถุดิบ  ญี่ปุ่นรับผิดชอบในด้านการตลาด และใต้หวันรับผิดชอบในด้านเทคโนโลยีการผลิต  ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ  จนในวันที่ 25 มกราคม 2536  ได้มีการเพิ่มทุนขยายกิจการโดยการนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 149/3 ซอย แองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพ ฯ 10500 และโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีโรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 92 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 และโรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ เลขที่ 299 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ภายใต้การบริหารงานโดยคุณประภาส พลพิพัฒนพงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์หลักขององค์กรได้แก่ ถั่วแระ และถั่วแขกแช่เยือกแข็ง โดยตลาดหลักส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น  โดยมีนโยบายหลักของบริษัทคือ มุ่งมั่นมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยการนำระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการทำงานซึ่งผู้บริหารได้มีการกำหนดนโยบาย และตัวชี้วัด ในการบริหารงานอีกด้วย

ภาพรวมการผลิตและเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการผลิต สถานประกอบการผลิตชนิดผลิตภัณฑ์หลักคือ ถั่วแระ 60% และถั่วแขก 40% โดยมีการจัดผังโรงงานแบบ Process Layout ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การรับวัตถุดิบ, ตัดเกรด, ล้างวัตถุดิบ, Blanch, Cooling, Chilling, IQF และ Packing ตามลำดับ โดยแต่ละขั้นตอนมีการควบคุมคุณภาพจากฝ่าย QC ทุกขั้นตอน

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการแช่เยือกแข็ง

 

จากการที่บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาจาก บริษัท ทริปเพิล-เอ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการเพิ่มผลผลิต ซึ่งมีการลดความสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิตในแต่ละจุด เช่น ผลิตภัณฑ์ตกพื้น มีปริมาณค่อนข้างมากเฉลี่ยวันละประมาณ 400 กิโลกรัม/วัน การลดความสูญเสียในส่วนของบรรจุภัณฑ์ พบว่ามีการสูญเสียของการบรรจุถุงสูงกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด และการลดความสูญเสียจากการหยุดสายการผลิต จากข้อมูลแผนกเครื่องกล พบว่าเวลา Breakdown ของเครื่องจักรหลักในการผลิตทั้ง Line 1 และ Line 2 สูงกว่าตัวชี้วัดที่กำหนดส่งผลให้กำลังการผลิตลดลง

จากปัญหาดังกล่าวที่ปรึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลของสถานประกอบการเบื้องต้นโดยใช้ การจัดทำใบบันทึกข้อมูล (Check Sheet) เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียและนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความสูญเสียจากการจัดลำดับของสาเหตุโดยใช้ แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) จากนั้นใช้เทคนิคการถามคำถาม ทำไม? ทำไม?  (Why – Why Analysis) ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดการสูญเสียในสายการผลิต และใช้เทคนิคแผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagrams) ในการหาแนวทางการแก้ไข พร้อมจัดทำแผนการดำเนินการในการปรับปรุงโดยมีการกำหนดวิธีการในการแก้ไขตามสาเหตุของปัญหา อีกทั้งได้มีการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ผลสรุปเมื่อเสร็จสิ้นตามโครงการ บริษัทฯสามารถลดความสูญเสียในสายการผลิตจากแผนกผลิต สามารถลดผลิตภัณฑ์ตกพื้นได้ 29.06%  ซึ่งช่วยลดต้นทุนและการสูญเสียคิดเป็นมูลค่าถึง 1,057,745 บาทต่อปี (เทียบจากร้อยละที่ลดลงกับราคาผลิตภัณฑ์/กิโลกรัม)  อีกทั้งยังลดความสูญเสียในส่วนของบรรจุภัณฑ์เป็นมูลค่าถึง 141,297.36 บาทต่อปี (เทียบจากผลต่างถุงเสียที่ลดลงกับราคาถุงแต่ละชนิด/ชิ้น) และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยลดเวลาหยุดสายการผลิต (Down time) ขึ้นร้อยละ: 12.52

 

 

 

 

 
 Tripple A Quality Center Co., Ltd. © 2010 Design : Cmzone
  Triple - A Quality Center Company Limited 108 Mahidol Rd., Nhonghoi, Muang,Chiangmai 50000
Tel.0-5381-6880,0-5381-6715 Fax.053-141-106